06 – 12 48 07 67 info@zelfrijzend.nl

UW PRIVACY

Voor de homeopathische behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook verplicht vanuit de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Deze wet voorziet er tevens in dat een cliëntendossier 15 jaar bewaard blijft. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

Uw privacy wordt zo goed mogelijk gewaarborgd. Dit betekent dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens. Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Dit betekent dat onbevoegden hier geen toegang toe hebben. Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die nodig zijn voor declaratie bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats;
  • Uw geboortedatum;
  • De datum van de behandeling;
  • Een korte omschrijving van de behandeling, te weten homeopathisch consult;
  • De kosten van het consult.