06 – 12 48 07 67 info@zelfrijzend.nl
Versie september 2021
Artikel 1:  Definities

Cliënt: 
de natuurlijke persoon die een behandeltraject volgt bij Zelfrijzend Homeopathie;

Zelfrijzend Homeopathie: 
de onderneming die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:
63741814

Overeenkomst: 
de tussen Zelfrijzend Homeopathie en cliënt gemaakte afspraken.

 
Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

2.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3: Overeenkomst en behandelingen

3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat cliënt de behandelovereenkomst heeft ingevuld en ondertekend.

3.2 Het staat Zelfrijzend Homeopathie vrij de behandeling van cliënt te weigeren om moverende redenen, bijvoorbeeld indien Zelfrijzend Homeopathie verwacht dat behandeling niet zinvol zou zijn.

3.3 Een behandeling kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Wordt binnen die 48 uur afgezegd, dan is Zelfrijzend Homeopathie gerechtigd het volledige bedrag in rekening te brengen.

 
Artikel 4: Kinderen tot en met 16 jaar

4.1 Beide gezaghebbende ouders moeten akkoord gaan met de behandeling van kinderen onder de 16 jaar.

4.2 Het is de verantwoordelijkheid van de gezaghebbende ouder die een opdracht verleent aan Zelfrijzend Homeopathie dat de andere gezaghebbende ouder op de hoogte wordt gebracht van de behandeling en daarvoor zijn toestemming verleent. Indien laatstgenoemde ouder geen toestemming verleent, zijn de consequenties daarvan voor de eerstgenoemde ouder. Zelfrijzend Homeopathie is hiervoor niet verantwoordelijk en aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

4.3 Waar in deze voorwaarden “Cliënt” staat, dient in het geval van een kind onder de 16 jaar “Cliënt en zijn gezaghebbende ouder(s)” te worden gelezen.

 
Artikel 5: Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden direct na afloop van het consult, tenzij anders overeengekomen tussen partijen.

5.2 Betaling kan geschieden middels pin, contant, of anders indien overeengekomen.

5.3 Het consult is vrijgesteld van BTW.

 
Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Geen enkele methode of therapie biedt 100% garantie. Zelfrijzend Homeopathie spant zich in de Overeenkomst met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren zonder daarbij in te staan voor of gehouden te zijn aan enig specifiek resultaat. Bij de uitvoering van de Overeenkomst staat het belang van Cliënt altijd voorop.

6.2 Cliënt verstrekt voorafgaand aan een behandeltraject aan Zelfrijzend Homeopathie gevraagd en ongevraagd alle informatie die van belang is of kan zijn voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot informatie over andere behandeltrajecten of therapieën die Cliënt volgt of medicatie die Cliënt gebruikt. Gedurende een behandeltraject is Cliënt ook gehouden Zelfrijzend Homeopathie onverwijld op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in therapieën of medicatie. Zelfrijzend Homeopathie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Zelfrijzend Homeopathie is uitgegaan van door of namens Cliënt verstrekte onjuiste dan wel onvolledige informatie.

6.3 Het behandeltraject van Zelfrijzend Homeopathie is géén vervanging van andere therapieën of medicijnen. Het wijzigen of stoppen van medicatie of andere behandeltrajecten dient altijd plaats te vinden in overleg met de behandelend arts of therapeut.

6.4 Zelfrijzend Homeopathie is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel ontstaan door het handelen of nalaten zijdens Zelfrijzend Homeopathie, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Indien de uitvoering van een Overeenkomst door Zelfrijzend Homeopathie leidt tot aansprakelijkheid, is de aansprakelijkheid van Zelfrijzend Homeopathie beperkt tot het bedrag dat de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Zelfrijzend Homeopathie in het desbetreffende geval uitkeert. Indien de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Zelfrijzend Homeopathie om welke reden dan ook niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Zelfrijzend Homeopathie beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium voor de betreffende Overeenkomst.

 
Artikel 7: Vrijwaring

7.1 Cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor beslissingen die hij neemt aan de hand van de behandelingen, zijn eigen gedragingen en de consequenties daarvan. Cliënt vrijwaart Zelfrijzend Homeopathie voor aanspraken op schadevergoeding van derden.

 
Artikel 8: Geheimhouding

8.1 Alle behandelingen van Zelfrijzend Homeopathie zijn vertrouwelijk. Zelfrijzend Homeopathie zal de gegevens van Cliënt niet aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming van cliënt, behoudens indien een wettelijke plicht of een beroepsvoorschrift Zelfrijzend Homeopathie daartoe verplicht. Zelfrijzend Homeopathie voldoet aan de richtlijnen van de AVG.

8.2 Indien dat naar het oordeel van Zelfrijzend Homeopathie noodzakelijk is, zal Zelfrijzend Homeopathie gegevens van Cliënt mededelen aan de arts of therapeut van Cliënt.

8.3 Ingevulde evaluatieformulieren mogen – in geanonimiseerde vorm – te allen tijde worden gebruikt door Zelfrijzend Homeopathie ter promotie van de praktijk. Na voorafgaande toestemming van Cliënt kan Zelfrijzend Homeopathie een terugkoppeling van Cliënt en beeld- en geluidopnamen gebruiken als referentie op de website of op social media onder vermelding van voornaam, leeftijd en woonplaats ter promotie van de praktijk.

 
Artikel 9: Verjaring en verval

9.1 In afwijking van de wettelijke verjarings- en vervaltermijnen bedraagt de verjarings- en vervaltermijn van alle vorderingen en verweren jegens Zelfrijzend Homeopathie één jaar.

 
Artikel 10: Nederlandse Vereniging Klassieke Homeopathie

10.1 Zelfrijzend Homeopathie is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Klassieke Homeopathie (NVKH) en voldoet daarmee aan de richtlijn en Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Indien daartoe aanleiding is, kan Cliënt een klacht indienen bij de geschillencommissie van de NVKH. 

 
Artikel 11: Rechtskeuze en bevoegde rechter

11.1 De rechtsverhouding  tussen Cliënt en Zelfrijzend Homeopathie wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

11.2 De bevoegde rechter in het arrondissement waarin Zelfrijzend Homeopathie is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.